Algemene Gebruiksvoorwaarden

De website www.asmodee.be/nl (hierna het “Platform” genoemd) is eigendom van en wordt beheerd door Asmodee Groep.

Bedankt voor het zorgvuldig lezen van de voorwaarden met betrekking tot de service en het gebruik (de “Voorwaarden”) voordat u dit Platform gebruikt.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dat u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, evenals met alle andere wetten of voorschriften die van toepassing zijn op dit web, internet en/of het World Wide Web. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om op elk moment een deel van deze Voorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

Het doel van deze Voorwaarden is om de voorwaarden vast te stellen waaronder Asmodee Groep inhoud beschikbaar stelt aan de gebruiker van dit Platform (hierna “de Gebruiker” genoemd).

Als u de hierna vermelde Voorwaarden niet accepteert, onthoudt u zich dan van het gebruik van het Platform of van enig bestand dat beschikbaar is op het Platform.

1. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

Asmodee Groep onderhoudt dit Platform voor persoonlijk plezier, informatie en persoonlijke communicatie van de Gebruiker.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Asmodee Groep mag de Gebruiker de inhoud van dit Platform niet reproduceren, verspreiden, wijzigen, weergeven, afgeleide werken ervan maken, opnieuw publiceren of anderszins gebruiken, behalve kopieën van materialen die de Gebruiker mag afdrukken of downloaden en tijdelijk op een computer mag opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en alleen voor lezen, op voorwaarde dat de Gebruiker het auteursrecht, het handelsmerk of enige andere vermelding van eigendom niet verwijdert of wijzigt.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, verleent niets u een licentie of auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten.

De Gebruiker mag het handelsmerk Asmodee niet gebruiken als een “directe” link of op andere websites, tenzij een dergelijke link vooraf is goedgekeurd door Asmodee Groep.

Dit Platform kan links bevatten naar websites van derden. Asmodee Groep heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites.

2. BEPERKING VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN

Hoewel Asmodee Groep zijn best doet om de beschikbaarheid van de servers en diensten op het Platform te garanderen, kan de toegang om technische of onderhoudsredenen tijdelijk worden afgesloten, zonder voorafgaande kennisgeving.

Asmodee Groep behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor toegang tot de servers en diensten van het Platform te wijzigen, inclusief facturering of definitieve onderbreking van dergelijke diensten.

Toegang tot het Platform vereist een internetverbinding waarvoor de Gebruiker volledig verantwoordelijk is voor de kosten en verantwoordelijkheden.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

Asmodee is een geregistreerd handelsmerk van Asmodee Groep.

Elk ander handelsmerk, dienstmerk en handelsnaam die op dit Platform worden gebruikt, inclusief hun logo’s, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Asmodee Groep, haar dochterondernemingen of haar partners die hen een licentie hebben verleend voor gebruik.

De “Inhoud”, waarnaar hieronder wordt verwezen, heeft met name betrekking op tekst, afbeeldingen, fotografie, tekeningen, illustraties, grafieken, video’s, visuele en audio-elementen die op het Platform verschijnen. Alle inhoud is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, merken en ontwerpen, domeinnamen, auteursrechten, tenzij anders aangegeven, en mag niet worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van Asmodee Groep. De inhoud die op het Platform aanwezig is, behoort toe aan, of wordt gebruikt met toestemming van Asmodee Groep en haar dochterondernemingen. Het gebruik van de inhoud door de Gebruiker of enige andere persoon die door de Gebruiker is gemachtigd, is verboden, tenzij deze Voorwaarden dit specifiek toestaan of met de specifieke voorafgaande toestemming van Asmodee Groep, een van haar dochterondernemingen of haar licentiegevers.

Deze aan de Gebruiker verleende licentie is niet-exclusief en niet-commercieel. Het wordt aan de Gebruiker verleend voor persoonlijk gebruik en uitsluitend voor privé-entertainmentdoeleinden en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder de voorafgaande toestemming van Asmodee Groep.

De Gebruiker mag de handelsmerken en de inhoud niet verkopen, kopiëren, ruilen, overdragen, opnieuw publiceren, weergeven, verhuren, in licentie geven, verzenden, distribueren, vermarkten of commercieel exploiteren.

Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van het Platform kan in strijd zijn met de auteurswetgeving, de merkenwetgeving, de privacy- en reclamewetgeving, evenals de voorschriften en wetten die betrekking hebben op communicatie. Dit zal leiden tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de Gebruiker, gebaseerd op schending van intellectuele eigendomsrechten.

4. WAARSCHUWING

Asmodee Groep garandeert niet dat de functionele aspecten van het Platform ononderbroken of foutloos zullen zijn, noch dat deze website of de server die deze beschikbaar stelt vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Het gebruik van de aangeboden inhoud op ons Platform gebeurt op eigen risico.

Asmodee Groep aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het voortdurend bijwerken van enige pagina van dit Platform. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles wat op de website staat “ZOALS HET IS” GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK.

Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan; daarom zijn sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op bepaalde gebruikers.

5. ALGEMENE BEPALINGEN

Asmodee Groep kan deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien door een gedeelte te wijzigen, waarbij deze nieuwe voorwaarden van kracht worden op de datum van publicatie.

Asmodee Groep beheert en exploiteert dit Platform vanuit haar hoofdkantoor in Guyancourt, Frankrijk.

Als delen van deze Voorwaarden in strijd zijn met lokale regelgeving, moet het niet-toepasselijke deel worden geanalyseerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, waarbij de rest van de bepalingen geldig blijft.

Elke actie met betrekking tot dit Platform van de Gebruiker moet worden gestart binnen het jaar volgend op de klacht of de motivering van de actie, of wanneer de klacht of de motivering van de actie wordt uitgesloten.

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de Franse wetgeving, ongeacht conflicten met de wet. Als de Franse wetgeving verschilt van de verplichte consumentenwetten in het land van de Gebruiker, bieden wij de Gebruiker een vergelijkbare bescherming.