Reglement van de wedstrijd Valentijnsdag 2024

ARTIKEL 1 – ORGANISATIE EN LOOPTIJD

ASMODEE BELGIUM N.V., een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg, Theodoor Swartsstraat 3, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0429.666.250,

(Hierna “ASMODEE” of “het Organiserende Bedrijf” genoemd),

Organiseert van 29/01/2024 om 00:00 uur tot 14/02/2024 om 23:59 uur, met inbegrip van deze data, een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting, tijdelijk of permanent getiteld “WEDSTRIJD VALENTIJNSDAG 2024” (hierna de “Wedstrijd”).

ARTIKEL 2 – DEELNEMERS

Het Spel staat uitsluitend open voor alle meerderjarige natuurlijke personen, woonachtig in België, met een internetaansluiting en een geldig e-mailadres (hierna de “Deelnemers”).

Leden van het personeel van het Organiserende bedrijf en personen die direct of indirect hebben deelgenomen aan het ontwerp, de uitvoering of het beheer van het Spel, alsmede hun echtgenoot/echtgenote (gehuwd of samenwonend), hun familieleden: rechtstreekse bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn of andere verwanten, al dan niet onder hun dak wonend, zijn uitgesloten.

Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor om van iedere Deelnemer te verlangen dat deze aantoont dat hij aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. Elke persoon die niet aan deze voorwaarden voldoet, of die weigert een bewijs te leveren, wordt uitgesloten van de Wedstrijd en zal niet kunnen profiteren van zijn prijs als hij wint.

Slechts één inzending per persoon (hetzelfde e-mailadres) is toegestaan. De organiserende onderneming behoudt zich het recht voor elke controle uit te voeren om de naleving van deze regel te verzekeren. Indien een deelnemer meerdere malen heeft deelgenomen, wordt alleen zijn eerste deelname in aanmerking genomen.

De deelname aan het Spel impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement (hierna het “Regeling”), de gedragsregels die van toepassing zijn op het internet en de wetten en reglementen die van toepassing zijn op de gratis spelletjes die in België gelden.

Dit Spel is toegankelijk op sociale netwerken (Facebook en Instagram) maar wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd of geassocieerd met deze sociale netwerken. Deze sociale netwerken kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig element van dit Spel.

Aangezien het spel toegankelijk is op een mobiele telefoon (smartphone), kunnen Apple, Microsoft, Google of enig ander platform voor mobiele toepassingen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor geschillen in verband met het spel.

ARTIKEL 3 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN

3.1 Inschrijving

Om aan het Spel deel te nemen, moet elke Deelnemer simpelweg:

  • Voer zijn/haar e-mailadres in (verplichte gegevens) in de daarvoor verschijnende chatbox.

(Hierna het “registratieformulier”)

3.2   Spelmechanisme

Dit Spel vindt uitsluitend plaats op internet via de url https://www.asmodee.be/nl/doe-mee-aan-onze-spelletjeswedstrijd-voor-twee-speciaal-voor-valentijnsdag/ op de in artikel 1 genoemde data.

De wedstrijd bestaat uit 1 vraag waar de deelnemer antwoord op moet geven via het formulier.

Er wordt een beslissende vraag gesteld.

In het geval van een identiek antwoord op de beslissingsvraag, is de winnende deelnemer degene die het antwoord als eerste heeft gegeven ten opzichte van de startdatum van de wedstrijd.

3.3    Voorwaarden voor deelname aan het spel

Inschrijvingen met onvolledige, valse of foutieve informatie kunnen niet in aanmerking worden genomen.

Deelname in strijd met de bepalingen van het reglement maakt de deelname ongeldig.

ARTICLE 4 – PRIJZEN

Aan het Spel zijn de volgende prijs of prijzen verbonden die aan de winnende Deelnemer(s) zullen worden toegekend onder de in artikel 5 hieronder vermelde voorwaarden (hierna de “Winnende Deelnemer(s)”).

De prijs of prijzen op het spel worden als volgt verdeeld:

3 Nederlandstalige winnaars ontvangen:

  • Een 7 WONDERS DUEL ter waarde van €27 BTW inbegrepen ; een ORBITO ter waarde van €25 BTW inbegrepen ; een MARABUNTA ter waarde van €20 BTW inbegrepen ; een JAIPUR ter waarde van €20 BTW inbegrepen en een EXPLODING KITTENS – 2-Speler Editie ter waarde van €11 BTW inbegrepen ;

De waarde van de prijzen is vastgesteld bij de opstelling van het reglement en de waarde ervan kan niet worden betwist.

 De Winnaar(s) verbindt/verbinden zich ertoe de prijzen te aanvaarden zoals ze worden aangeboden, zonder mogelijkheid tot inwisseling, met name tegen contant geld, andere goederen of diensten van welke aard ook, of overdracht van het voordeel aan een derde persoon. Voor deze prijzen mag evenmin een vergoeding worden gevraagd.

De organiserende onderneming behoudt zich het recht voor om bij een gebeurtenis waarover zij geen controle heeft, met name in verband met haar leveranciers of onvoorziene omstandigheden, de aangekondigde prijzen te vervangen door prijzen van gelijke waarde. De Deelnemer(s) Winnaar(s) worden op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen en zien bij voorbaat af van enige vordering dienaangaande.

Voor alle doeleinden wordt gespecificeerd dat de Organiserende Onderneming geen diensten of garanties verleent met betrekking tot het gebruik van de prijs of prijzen in kwestie.

ARTIKEL 5 – AANWIJZING VAN DE WINNAAR(S) EN VERZENDING/LEVERING VAN DE PRIJZEN

De deelnemers die het juiste antwoord hebben gegeven EN het dichtst bij het antwoord van de beslissende vraag zitten, worden de winnende deelnemers genoemd.

Alleen de winnende deelnemers krijgen binnen 7 werkdagen een e-mail. Het Organiserende Bedrijf zal de contactgegevens gebruiken die eerder door de winnende deelnemer in zijn/haar inschrijvingsformulier zijn opgegeven en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onjuiste informatie die door de winnende deelnemer is verstrekt.

Alle extra kosten die nodig zijn om de prijzen in ontvangst te nemen, komen volledig voor rekening van de Organiserende Onderneming.

Elke prijs die om welke reden dan ook (bijvoorbeeld: “woont niet meer op het aangegeven adres”) door het postkantoor of door de met het vervoer belaste dienstverlener aan het Organiserende Bedrijf wordt geretourneerd, wordt geacht door de Deelnemer-Winnaar te zijn opgegeven, zonder dat de Deelnemer-Winnaar ter zake enige aanspraak kan maken.

In het geval dat de winnende deelnemer de gewonnen prijs geheel of gedeeltelijk niet in ontvangst wil of kan nemen onder de in dit reglement beschreven voorwaarden, wordt hij of zij geacht afstand te hebben gedaan van het volledige voordeel van de genoemde prijs en heeft hij of zij geen recht op enige compensatie of tegenprestatie van de kant van het Organiserende bedrijf in dit verband.

Er wordt geen bericht gestuurd naar deelnemers die niet hebben gewonnen.

ARTIKEL 6 – VERANTWOORDELIJKHEID

De Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, wegens overmacht of wegens een gebeurtenis waarover zij geen controle heeft, het in het reglement bedoelde Spel wordt geannuleerd, verlengd, ingekort, uitgesteld of gewijzigd.

Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis waarover het geen controle heeft.

Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, verliezen, diefstallen, beschadiging van post, onleesbaarheid van postzegels door de postdiensten. Zij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld en er kan geen beroep tegen haar worden ingesteld in het geval zich gebeurtenissen voordoen die de kenmerken vertonen van overmacht (stakingen, slecht weer, enz.) waardoor de Deelnemers geheel of gedeeltelijk de mogelijkheid wordt ontnomen om deel te nemen aan de Prijsvraag en/of de Winnaar(s) het voordeel van hun prijs ontvangen.

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de verzending van de prijzen en onderscheidingen wanneer deze vertraging niet aan het Organiserende Bedrijf is toe te schrijven, maar te wijten is aan de dienstverlener die het gebruikt om de verzending uit te voeren. De Organiserende Onderneming is niet contractueel of wettelijk aansprakelijk voor handelingen in verband met het vervoer van de prijzen en onderscheidingen. Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, diefstal of verlies die zich tijdens het vervoer en de levering van het pakket kunnen voordoen.

Het Organiserende Bedrijf is niet aansprakelijk in geval van enig incident en/of ongeval dat zich zou kunnen voordoen tijdens het gebruik of genot van de gewonnen prijs en/of als gevolg van oneigenlijk gebruik ervan door de Deelnemer(s) Winnaar(s), waarbij het de verantwoordelijkheid is van de Deelnemer(s) Winnaar(s) om een overeenkomstige verzekering af te sluiten.

Het organiserende bedrijf, evenals zijn dienstverleners en partners, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de prijzen door de begunstigden nadat de winnende deelnemer(s) deze in ontvangst hebben genomen.

Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, ook al is het organiserende bedrijf op de hoogte gesteld van de kans op dergelijke schade, veroorzaakt door:

  • een storing in het internetnetwerk of de computerapparatuur (hardware en/of software en/of databases en/of gegevens) van een Deelnemer of van een persoon of onderneming die betrokken is bij de organisatie van het Spel of, meer in het algemeen, elk ander probleem in verband met de netwerken, middelen en diensten van (tele)communicatie, computers (online of offline), servers, aanbieders van internettoegang en/of hosting, computerapparatuur of -software, databases en gegevens van wie dan ook.
  • de toegang van iedereen tot de website waarvan de url is www.asmodee.be/nl (hierna de “Site”) of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen.
  • het gebruik of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken, met inbegrip van een verslechtering of virus dat de computerapparatuur van de Deelnemer en/of het Organiserende Bedrijf of enig ander eigendom kan infecteren.

ARTIKEL 7 – GRATIS DEELNAME

Ter informatie: aangezien de deelnemers gebruik maken van toegangsproviders die een vast tarief rekenen voor telefoon- en internetverbindingen in verband met lopende aanbiedingen en diensten, is deelname aan het spel van nature gratis, aangezien de deelnemers aan het spel verklaren dat zij voor hun gebruik al toegang hebben.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

Eigendom van het organiserende bedrijf

De reproductie, weergave of exploitatie van alle of een deel van de elementen van het spel, met inbegrip van de spelregels, is strikt verboden.

Alle merken, logo’s, teksten, afbeeldingen, video’s en andere onderscheidende tekens die worden weergegeven op alle communicatiedragers met betrekking tot het Spel, met name de Site, alsmede op de sites waartoe deze toegang geeft via hyperlinks, zijn het exclusieve eigendom van hun eigenaars en worden als zodanig beschermd door de bepalingen van de Franse wet op de intellectuele eigendom voor de gehele wereld. De ongeoorloofde reproductie ervan vormt een inbreuk die strafbaar is.

Elke gehele of gedeeltelijke ongeoorloofde reproductie van deze merken, logo’s en tekens vormt een inbreuk die strafbaar is.

ARTIKEL 9 – VERKRIJGEN VAN DE REGELING

Het reglement kan gratis worden toegezonden (portokosten worden vergoed op verzoek) aan iedereen die een schriftelijk verzoek indient bij het Organiserende bedrijf op het volgende adres: Asmodee Belgium, Theodoor Swartsstraat 3, 3070 Kortenberg.

Het Reglement kan worden geraadpleegd op de Site.

ARTIKEL 10 – BESLISSINGEN VAN DE ORGANISERENDE BEDRIJF

Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor het Reglement te allen tijde te wijzigen en alle beslissingen te nemen die zij nuttig acht voor de toepassing en interpretatie van het Reglement. In het bijzonder kan de duur van de Wedstrijd worden verlengd, gewijzigd of ingekort. De Organiserende Maatschappij kan de Deelnemers hiervan op de hoogte stellen op de wijze die zij verkiest. Het Organiserende Bedrijf behoudt zich tevens het recht voor om het Spel zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verlengen, in te korten, op te schorten, uit te stellen of te annuleren, of om de toegangsvoorwaarden en/of de werkwijzen te wijzigen.

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het voorgaande en de Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook.

ARTIKEL 11 – GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DEELNEMERS

Op de persoonsgegevens die van elke Deelnemer worden verzameld, zowel tijdens de deelname aan het Spel als, indien van toepassing, tijdens de toekenning van een prijs, zijn de bepalingen van de Europese Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (RGPD) nr. 2016/679 van toepassing.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die van elke deelnemer worden verzameld?

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die van elke Deelnemer worden verzameld, is het Organiserende Bedrijf.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in het kader van de deelname aan het spel en, in voorkomend geval, in het kader van de toekenning van een prijs?

De persoonsgegevens die door het Organiserend Bedrijf worden verzameld en verwerkt, zijn de volgende:

Voor deelnemers: E-mailadres

Voor de winnende deelnemers: Achternaam, Voornaam, E-mailadres, Postadres

Voor welke doeleinden worden de van de deelnemers verzamelde persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens van de Deelnemers worden geregistreerd en gebruikt door het Organiserend Bedrijf voor:

(i) hun deelname aan het Spel te onthouden en de prijzen te kunnen toekennen;

(ii) indien van toepassing, en behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Deelnemers, om de Deelnemers beter te dienen en te informeren over nieuwe producten en diensten van het Organiserende Bedrijf en de dochterondernemingen van de Asmodee-groep die van belang kunnen zijn voor de Deelnemers, en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor promotiecampagnes, wedstrijden, prijstrekkingen, loyaliteitsprogramma’s, het opstellen van consumentenprofielen, commerciële aanbiedingen, co-marketingcampagnes, uitnodigingen voor evenementen, marktonderzoek, enz.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?

Volgens de bepalingen van de GDPR moet er een wettelijke basis zijn voor elke verwerking van persoonsgegevens.

De rechtmatige basis voor de verwerking van persoonsgegevens (i) is de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1. b) GDPR).

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (ii) is toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR).

Wie zijn de ontvangers van de persoonsgegevens van de deelnemers?

In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD is het Organiserende Bedrijf gerechtigd de persoonsgegevens van de Deelnemers te verstrekken aan externe onderaannemers die handelen namens en in opdracht van het Organiserende Bedrijf (met name dienstverleners, technische partners ten behoeve van de levering van de prijzen) of de persoonsgegevens van de Deelnemers te delen met zijn dochterondernemingen (ten behoeve van de levering van de prijzen en/of, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Deelnemers, om de Deelnemers beter van dienst te zijn en te informeren over de nieuwe producten en diensten van de Asmodee-groep).

In dit verband kunnen de persoonsgegevens van de deelnemers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven aan landen die geen beschermingsniveau bieden dat gelijkwaardig is aan dat van de EER, zoals China, de Verenigde Staten, Canada, enz. Bij ontstentenis van een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid wordt de overdracht van persoonsgegevens geregeld door overdrachtsmechanismen waarin de geldende wetgeving inzake adequate bescherming van persoonsgegevens voorziet (bv. besluit inzake adequaatheid, ondertekening van de standaardclausules van de Europese Commissie, indien van toepassing, enz.)

Hoe lang worden de persoonsgegevens van de deelnemers bewaard?

Het Organiserende bedrijf bewaart de persoonsgegevens van de deelnemers slechts zolang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De persoonsgegevens van de deelnemers worden vervolgens gearchiveerd gedurende de periode die door de geldende wettelijke bepalingen wordt voorgeschreven en voor het beheer van eventuele vorderingen en/of geschillen. De persoonsgegevens van de deelnemers worden dan gewist of geanonimiseerd voor statistische doeleinden.

Wat zijn de rechten van de deelnemers?

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en onder bepaalde voorwaarden heeft elke deelnemer het recht op toegang, verwijdering en rectificatie van de hem/haar betreffende persoonsgegevens en kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens. Zij hebben ook het recht de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken. Elke deelnemer heeft tevens het recht de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan het Organiserende bedrijf heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en heeft het recht deze persoonsgegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen indien de verwerking is gebaseerd op zijn toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst en de verwerking is geautomatiseerd. De deelnemer heeft tevens het recht (algemene of specifieke) richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van zijn/haar persoonsgegevens na zijn/haar overlijden.

Om al zijn rechten uit te oefenen moet de Deelnemer zijn verzoek schriftelijk richten aan het hoofdkantoor van het Organiserende bedrijf, op het in artikel 1 van het Reglement vermelde adres of per e-mail aan het volgende adres: gdpr_be@asmodee.com

De deelnemer heeft ook het recht rechtstreeks een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens: de Gegevensbeschermingsautoriteit.

ARTIKEL 12 – FRAUDE

Indien blijkt dat een Deelnemer een prijs wint in strijd met het Reglement of op frauduleuze of oneerlijke wijze, wordt de prijs in kwestie niet aan hem toegekend en blijft deze eigendom van de Organiserende Onderneming of van eventuele partnerbedrijven van de operatie, onverminderd eventuele procedures die door de Organiserende Onderneming of door derden tegen de Deelnemer kunnen worden ingesteld.

De bewezen intentie van een deelnemer om vals te spelen of te proberen vals te spelen, in het bijzonder door valse identiteiten aan te maken waarmee hij zich meerdere malen per dag kan inschrijven, kan worden bestraft met uitsluiting van de Wedstrijd. Met name degenen die op enigerlei wijze trachten de voorgestelde spelmechanismen te wijzigen, met name om de resultaten te wijzigen, worden uitgesloten. Deelnemers die proberen deel te nemen met middelen zoals automatische deelnemingsmachines, programma’s die zijn ontwikkeld voor automatische deelneming, gebruik van informatie, e-mail, andere klantnummers dan die welke overeenkomen met hun identiteit en adres en, meer in het algemeen, met middelen die niet in overeenstemming zijn met het beginsel van gelijke kansen voor de deelnemers aan het spel, worden automatisch uitgesloten.

Elke fraude of poging tot fraude, die tot uiting komt in een begin van uitvoering en die wordt gepleegd om ten onrechte een prijs te ontvangen, wordt vervolgd overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van strafrecht.

ARTIKEL 13 – KLACHTEN EN GESCHILLEN

Op dit reglement is het Belgische recht van toepassing.

Behalve in geval van kennelijke fouten wordt overeengekomen dat de informatie die afkomstig is van de wedstrijdsystemen van het Organiserende bedrijf bewijskracht heeft in elk geschil over de verbindingselementen en de computerverwerking van deze informatie met betrekking tot het spel.

Elke claim moet schriftelijk worden ingediend, met uitsluiting van elke andere methode, bij het hoofdkantoor van het Organiserende bedrijf, zoals gespecificeerd in artikel 1 van dit reglement, binnen 30 (dertig) dagen na het einde van de Wedstrijd. Na deze datum wordt geen claim meer geaccepteerd.

Elk geschil dat ontstaat in verband met de Wedstrijd zal worden getracht in der minne te schikken tussen het Organiserende Bedrijf en de Deelnemer. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Telefonische of schriftelijke verzoeken betreffende de interpretatie of toepassing van de Regels, de mechanismen of voorwaarden van de Prijsvraag of de lijst van winnende deelnemers worden niet beantwoord.